ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΚΑΙ ΧΥΤΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η κατασκευή των δαπέδων ασφαλείας γίνεται με τη χρήση ελαστικών πλακών 50 cm x 50 cm. Η εγκατάσταση των δαπέδων ασφαλείας με πλάκες γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο της εταιρείας μας.

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση των δαπέδων ασφαλείας δεν θα πρέπει να γίνεται σε υγρή επιφάνεια ή κάτω από συνθήκες υψηλής υγρασίας

Στις πλάκες γίνεται επάλειψη στις πλευρές περιφερειακά με κόλλα πολυουρεθάνης προκειμένου να συγκολληθούν μεταξύ τους, όπως φαίνεται στο σχήμα: 2 και να μηδενιστούν τα διάκενα των αρμών, αφού προηγουμένως έχουν τοποθετηθεί συνδετικοί πύροι ώστε παράλληλα με τη μεταξύ τους συγκόλληση να διασφαλίζεται η σταθερότητα τους.

Συνιστάται η τοποθέτηση των πλακιδίων να γίνεται όπως φαίνεται στο σχήμα 1. ξεκινώντας την τοποθέτηση τους από μια εκ των γωνιών της βάσης. Η πρώτη σειρά πλακιδίων περιμετρικά της βάσης θα κολληθούν στην βάση καθώς και περιφερειακά μεταξύ τους, από την δεύτερη σειρά και μετά θα γίνει χρήση κόλλας μόνο στις πλευρές περιφερειακά των πλακιδίων, καθώς επίσης ανά 2 μέτρα, προτείνεται η χρήση κόλλας σε συγκεκριμένα σημεία στην κάτω επιφάνεια των πλακιδίων όπως φαίνεται στο σχήμα 1, με τον τρόπο αυτό προστατεύονται τα πλακίδια από τυχόν παραμόρφωση και επιτυγχάνεται η καλύτερη απορροή των υδάτων.

Η κάτω πλευρά της πλάκας φέρει προεξοχές για την καλύτερη ανταπόκριση του δαπέδου στην απόσβεση των κρούσεων και των κραδασμών, ενώ διευκολύνει την διέλευση των νερών καθαρισμού και της βροχής.

Προετοιμασία εδάφους - Βάση σκληρής επιφάνειας

Το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας τοποθετείται επάνω σε βάση σκυροδέματος πάχους 80-100mm. (C16/20), χυτού επί τόπου με κατάλληλη κλίση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απορροή όμβριων υδάτων. Η τελική επιφάνεια του σκυροδέματος πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνη και άλλα ξένα σώματα – υλικά που θα εμποδίσουν την ασφαλή σύνδεση με την κόλλα. Επίσης θα πρέπει να είναι κατάλληλα επεξεργασμένη χωρίς προεξοχές, ρωγμές ή ανώμαλες επιφάνειες, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ανωμαλίες που θα προκύψουν και θα είναι εμφανή στην επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου μετά την εφαρμογή του. Η εφαρμογή του ελαστικού δαπέδου ασφαλείας γίνεται με πύρους, που συνδέουν τα επιμέρους πλακίδια μεταξύ τους και πάνω στη βάση σκυροδέματος με κόλλα πολυουρεθάνης..

Επίσης μπορούν να τοποθετηθούν πάνω σε άσφαλτο ή και πλάκες πεζοδρομίου.